സൗദി അറേബ്യ
സൗദി അറേബ്യയിൽ പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസിക്ക് സൗദി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉന്നത അംഗീകാരം