മുഖക്കാഴ്ച്ച
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവ സഭയ്ക്കാണ് വിജയം