അശാന്തമാണ്‌ നമ്മുടെ ലോകം

ശാന്തതയാണ് എല്ലാ സമയത്തും ഓരോ മനുഷ്യനും കൊതിക്കുന്നത് .അത് കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ലോകത്ത് മറ്റെന്തിനെക്കാളും മനശാന്തി തേടി മനുഷ്യര് അല...