സ്വാതന്ത്ര്യം വിചാരപ്പെടുകയാണ്.

കോടിക്കണക്കിനു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി നിറം പിടിക്കുന്ന ത്രിവർണ പതാകഎന്റെ ഇന്ത്യൻ പതാക.67 വർഷങ്ങളിലെ ...

'സുപ്രഭാതത്തിൽ ' മലയാളി കാത്തിരിക്കുന്നത് ..

                     'സുപ്രഭാതത്തിൽ ' മലയാളി കാത്തിരിക്കുന്നത് .. --------------------------------------------------------------...