നിങ്ങളെന്നെ തീവ്രവാദി ആക്കും ...?

ഒന്നും കരുതരുത് .. ഇനിയും മൗനം തുടർന്നാൽ നാളെ നമ്മളൊക്കെ  ഒന്നുകിൽ 'തീവ്രവാദിയോ' അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ ന...