മൈലാഞ്ചി

'മൈലാഞ്ചി' അങ്ങിനെയായിരുന്നു അവളെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത്‌ .അവളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് സഹ്ര എന്നാണെങ്കിലും  മൈലാഞ്ചി എന്ന്  വിളിക്ക...