പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് ....

എന്റെ പ്രണയം തീവ്രമാണ് .എനിക്ക്  പ്രണയത്തോട് അസൂയ തോന്നുന്നു.ഇപ്പോഴെനിക്ക്‌ അവളെക്കാൾ അധികം പ്രണയം നിന്നോട് തന്നെയാണ് .എന്താന്നറിയില്...

ഓളെ ഫോട്ടോയും കുറെ കിഞ്ചന വർത്തമാനങ്ങളും

.......... നൈസ് ...സൊ ക്യൂട്ട് ..                     ലൈക്‌ ഇറ്റ്‌ ..                    .               റിയലി യു ...വൊവ്...!!!!        ...

കൊണ്ടോട്ടിക്കടുത്തൊരു മിനി ഊട്ടി

ഒരു യാത്ര പോയാലോ.. വെറുതെയിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയതാ രണ്ടു പേർക്കും ...അങ്ങനെ ഒരു മോഹം  ഊട്ടിയാക്കിയാലൊ ..എന്ന് ഞാൻ .. വേണ...