ഹൈമനൊപ്ലാസ്റ്റി (കന്യാകത്വ പുനസ്ഥാപന ശസ്ത്രക്രിയ ) ഒരു വായനക്കിടുമ്പോൾ

ആശാവഹമല്ല സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിത രീതി .വെറുതെ പറയുന്നതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് .മുകളിലെ തലക്കെട്ട്‌ ഉണർത്തുന്ന ചിന്തകൾ അങ്ങിനെ മാത്രമേ വായിച...

.ഒരു ചൂട്ടു പറഞ്ഞു തന്ന കഥ

നേരം ഇരുട്ടിതുടങ്ങി... നഗരമൊക്കെ വർണങ്ങൾ വിതറുന്ന പ്രകാശം കൊണ്ട് ഭംഗിയാ യിരിക്കുന്നു.. നഗരം മാത്രമോ..?ഗ്രമാങ്ങളിലോ നഗരത്തെക്കാൾ നിറമുള...

പാത്തുമ്മക്കുട്ടി -മേരിക്കുട്ടി -കല്യാണിക്കുട്ടി പിന്നെ ചില വർത്തമാനങ്ങളും

കാര്യം തുറന്നു പറയാം.ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആർക്കും അഭിപ്രായം പറയാനും ആ അഭിപ്രായത്തെ വിമർശിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്.അതിനാൽ ഈ -ലോകതുള്ളവർക്കും അതൊക്കെ...

അവൾ കാത്തിരിക്കുന്നു...

ഒരുപാട് നാളായി അവളവനെ കാത്തിരിക്കുന്നു..അവളുടെ എല്ലാം അവനാണ്.അവനെക്കുറിച്ചു ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അപ്പൊളവളുടെ നുണക്കുഴി കാണ...