കൂട്ടുകാർ - ഒരു ആത്മസഫല്യം

......................... തുടക്കം ഇത് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു.എന്ത് എഴുതി ചേർക്കണമെന്ന് സ്നേഹിതന് ഒരു ധാരണയുമില്ലയിരുന്നു .അങ്ങോട്ട്‌ യാത്ര ...

മടുത്ത കാഴ്ചകൾ

.................. വഴിയരികിലെ ഇലയിനക്കം കണ്ടിട്ടാണ് അയാൾ അങ്ങോട്ട്‌ നോക്കിയത് .നടത്തത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് .പക്ഷെ ഇത് അപ...

-ഓർത്തെടുത്തപ്പോൾ

അന്നും പതിവ് പോലെ ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞു അവൻ ഇൻറ്റെർനെറ്റിനു മുമ്പിലിരുന്നു.ഇന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയെ വീട്ടിൽ പൊകൂ.ഇപ്പൊ ബ്ലോഗ്...