യാത്രയിലാണ്

ഇടവഴിക്ക്  നീളം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക്‌ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി.പക്ഷേ അയാളുടെ സഹയാത്രക്കാരിൽ ചിലർക്ക് ദൂരം കുറവായിട്ട് ആണ് അനുഭവ...