ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം

"ഉമ്മാ നല്ല രസമായിരുന്നു ക്യാമ്പ് ".. പത്ത് ദിവസത്തെ എന്‍... .എസ് .എസ് ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇരുട്ട് കയറിയതിനു ശേഷമാണ് അജ്മല്‍ വീട്ടി...